Основни дейности

Основни дейности

Събиране и транспортиране на битови, приравнени към тях и разделно събрани отпадъци

Основната дейност на компанията е Събиране и транспортиране на отпадъци на база процедурата „Пряко договаряне”, регламентирана с Наредбата за Определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. 

Прилагайки тази Наредба, помагаме на над над 250 дружества на територията на град София да намалят разходите си за такса битови отпадъци, а така също и да изпълняват законовите си задължения си за разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

Клиентите ни получават:

  • Напълно законно намаление на такса битови отпадъци – от 50% до 150% в зависимост от конкретния случай.
  • Възможност за ежедневно обслужване ако такова е необходимо.
  • Възможност за определяне на минимално необходимите разходи за обслужване на съдовете за събиране на отпадъци;
  • Безплатно предоставяне на съдове за събиране на отпадъците;
  • График на обслужване, отразяващ реалните нужди на клиентите от съдове и честота на обслужване;
  • Възможност за обслужване– по заявка до 8 раб. часа, без завишаване цената на услугата;
  • Възможнсот за корекция на броя и честота на обслужваните съдове.
  • Квалифицирана консултантска помощ и съдействие при решаване на въпроси в областта на опазване на околната среда и управление на отпадъците.
  • Разделно събиране на отпадъци от опаковки

Обслужване на на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Дружеството е основен подизпълнител на една от водещите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за територията на Столична община и в качество на такъв извършва обслужване на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.