КАК ДА НАМАЛИМ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Причините да искате да разберете как да намалите размера на Такса Битови Отпадъци (Такса Смет) и да сте тук може да бъдат различни, но винаги се свеждат до чисто финансова гледна точка. В тази статия ще намерите не само решения за това, но и ще ви разясним стъпка по стъпка как точно да стане това.

Какво всъщност е Такса Битови Отпадъци (ТБО)

 

Според Закона за Местните Данъци и Такси (ЗМДТ), „Битови отпадъци“ са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете,  дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите“.

Такса битови отпадъци (ТБО) е не малък дял от събираните местни данъци и такси. Тя се внася с цел да се възстановят разходите на съответната община за предоставяните услуги за събиране и третиране на отпадъците, също както и поддържане на чистотата на обществените площи и подобряване качеството на извършваните дейности.

Такса Битови Отпадъци за нежилищни имоти на предприятията се определя всяка година от всяка отделна община пропорционално в промили на база:

 • Отчетна стойност на нежилищни имоти на предприятия

В Наредбите за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на различните общини, общинските съвети предоставят няколко възможности за определяне на размера на такса битови отпадъци. По-този начин се предлагат и различни законни начини за оптимизация на ТБО.

Какво се включва в такса битови отпадъци?

 

Тази такса включва извършвани от общината услуги по:

 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците;
 2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;
 3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и транспортиране; третиране (обезвреждане) на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място,с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка календарна година.

ТБО се заплаща от:

 • собственика на имота;
 • ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
 • концесионера – при концесия.

Таксата може да се плати наведнъж или да се разпредели на четири равни вноски както следва: до 30.04, 30.06, 30.09 и 30.11. Това може да стане в касите на общинската администрация или безкасово, по съответната сметка.

За новопридобитите имоти таксата се дължи от началото на следващия месец, след придобиването на имота.

За ползване на новопостроена сграда или части от нея, таксата се събира от началото на месеца, следващ месеца, когато ползването е започнало.

Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?

 

Наредбата на общините предполага 3 начина на определяне на таксата:

 1. Според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване;
 2. Чрез пряко договаряне с лицензирана фирма (например АЛАРА 2000 ООД);
 3. Пропорционално, в промили (1/1000).

Според типа имот и неговото ползване един от тези методи може да се окаже по-бюджетен вариант за вас.

Заплащането на един от трите основни компонента –

 • събиране и извозване на отпадъците;
 • обезвреждане на битови отпадъци в депа и в други съоръжения;
 • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

може да отпадне при избора ви на един от горепосочените варианти.

1. Плащане на база съд и честота на извозване

 

Според член 23 от Наредбата, се дава възможност на предприятията да определят сами съдове и контейнери с каква вместимост ще са им необходими и каква да е честотата на извозване, при условие, че имотите попадат в границите на райони, които общината обслужва. При този случай, те трябва да подадат декларацияпо чл.23 до кмета на общината чрез Дирекция „Икономика и търговска дейност“ в срок от 01.10 до 30.11 на предходната година. Ако молбата бъде одобрена, предприятията се задължават да платят сумата, определена за база съд и честота на извозване, а не установената цена за 1. Събиране и извозване на отпадъците и 2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа и в други съоръжения. Но, таксата по 3. –        поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване не отпада.

Например : Подавате Декларация по чл.23

За 2019 година размер на ТБО по чл.23 – 4.00 промила от отчетната стойност на имота + 1340 лв за всеки 1 контейнер 1100л с частота на извозването 1 път седмично (минимум).

Отчетната стойност на имота 300 000лв., декларирате 1 контейнер 1100л с частота на извозване 1 път седмично

Размер на ТБО към общината: 300 000*4/1000 +1340*1 =2540лв./год

Общо разход за битови отпадъци :  2540лв./год ( към Общината )

При подаване на декларация по чл.23 на брой контейнери минимално възможното е 1 контейнер 1100л с честотата на обслужването  1 път седмично. Ако желаете 2 контейнера – ще дължите 2 пъти по 1340 лева,  ако желаете 2 контейнера с частота на извозване 2 пъти седмично – ще дължите 4 пъти по 1340 лв.

 

 

2. Плащане при сключен договор / пряко договаряне/ с фирма, лицензирана да извършва услуги по сметосъбиране и сметоизвозване (например АЛАРА 2000 ООД).

 

Ако предприятията решат да ползват услугите на фирма по сметосъбиране и сметоизвозване, лицензирана съобразно Закона за управление на отпадъците, (например АЛАРА 2000 ООД)  чрез пряко договаряне, по член 24 от Наредбата се предвижда и такъв вариант. В този случай, предприятията трябва да подадат молба по чл.24 до кмета на общината чрез Дирекция „Икономика и търговска дейност“ в срок от 01.10 до 30.11 на предходната година. Към молбата трябва да се приложат и следните допълнителни документи:

 • Нотариално заверен препис /или оригинален екземпляр/ от договор за извършване на услугата,
 • Удостоверения за актуално състояние на страните по договора и
 • Документи съгл. Закона за управление на отпадъците, които да удостоверяват правото фирмата – изпълнител да извършва такива услуги;

По приложените документи кметът на общината определя дали да се издаде заповед за позволение на предприятието пряко договаряне  с лицензираната фирма по сметосъбиране и сметоизвозване (например с АЛАРА 2000 ООД).

При одобрение, предприятията се задължават да платят:

 • За Сметосъбиране и сметоизвозване – към фирмата, с която са сключили договор
 • За обезвреждане на битови отпадъци в депа и в други съоръжения – към общината ТБО
 • За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – към общината ТБО

Например: Подавате Молба по чл.24

За 2019 година размер на ТБО по чл.24 – 6,40 промила от отчетната стойност на имота.

Отчетната стойност на имота 300 000лв., сключвате договор с АЛАРА 2000 ООД за  1 контейнер 1100л с частота на извозване 1 път седмично

Размер на ТБО към общината:  30 0000*6,4/1000 =1920 лв

По договор към АЛАРА 2000 ООД :   Цената  се договаря за всеки конкретен случай и зависи от отдалечеността на обекта, частотата на извозване и брой контейнери.

Общо разход за битови отпадъци :  1920лв. към Общината + по договор с лицензирана фирма

Забележка:

 Пряко договаряне позволява да се намали частотата на извозване до необходимото, минимум 1 път месечно, което значително ще намали разходи по договора.  Докато при подаване на декларация по чл.23 на брой контейнери, минималното възможно извозване  е 1 контейнер  1 път седмично.

 

3. Плащане, пропорционално, в промили

 

Такса Битови Отпадъци се определя всяка година от всяка отделна община пропорционално в промили на база:

 • Отчетна стойност на нежилищни имоти на предприятия

Това е основният начин за изчисляване на ТБО.

Ако не подадете документи в срокове за някои от гореизброените два варианта, то тогава такса смет ще се изчислява пропорционално в промили на основа на отчетната стойност на нежилищни имоти на предприятия за трите основни компонента на ТБО – събиране, депониране на битови отпадъци и поддръжка на обществени площи.

Например: Не подавате никакви документи

За 2019 година основния пропорционален начин за изчисляване на  размера на ТБО – 10,00 промила от отчетната стойност на имота.

Отчетната стойност на имота 300 000лв., използвате за събиране на отпадъци общинските кофи за общо ползване,  които са ви удобни

Размер на ТБО към общината:  300 000*10/1000 =3000 лв

Общо разход за битови отпадъци :  3 000лв. към Общината

 

Обикновено това се оказва най-евтиният вариант за имоти с ниска отчетна стойност.

 

РИСКОВЕ  ПРИ ИЗБИРАНЕ НА МЕТОДА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТБО

Съществуват няколко риска при избиране на  метода за оптимизиране на  разходи за  битови отпадъци:

 • Често изборът не е най-евтиният. Трябва предварително да се направят изчисления на очакваната сума за всички алтернативни методи.
 • Декларацията или молбата се подават преди да е определена крайната план-сметка за следващата година, което прави изчисленията приблизителни  и неточни. Почти винаги документите, чийто краен срок е 30 ноември на предходната година, се подават преди Столичния общински съвет да е взел решение и да е одобрил план-сметка , който определя конкретните цифри за следващата година. Например план-сметка за 2017 е одбрена на 22.12.2016г., за 2018  на 21.12.2017, за 2019 на 20.12.2018., т.е невъзможно е предварително да се знае точния размер на таксите , които ще дължим. Ако, обаче,  са изчислени всички алтернативни методи  на база размера такси за текущата година, със сигурност ще е налице яснота за най-оптималния метод за конкретен имот.
 • Декларацията или молбата може да не бъдат одобрени.

 

 

 

 

Не забравяйте да се свържете с нас, тъй като ние от „Алара 2000“ООД предоставяме изключително конкурентни цени, които да спомогнат за намаляване на разходите на вашата фирма.